Call Us: +30-210-3648111  -

ΕΝ 16001:2009

en 16001 2009Τι είναι;

To ΕΝ 16001:2009 είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενώ παράλληλα καθοδηγεί για την ανάπτυξη ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης για επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον έλεγχο και τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας.

Το ΕΝ 16001:2009 βασίζεται στη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και αναμένεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με ισχύοντες και μελλοντικές νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το ΕΝ 16001:2009 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς (ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα) ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριότητας αλλά ταιριάζει περισσότερο στις επιχειρήσεις που έχουν σημαντική κατανάλωση ενέργειας ή εκπομπές αερίων που εμπλέκονται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Πώς υλοποιείται;

Τα βασικά βήματα ανάπτυξης του EN 16001:2009 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 • Προσδιορισμός των νομικών απαιτήσεων που αφορούν τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
 • Εξέταση των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης και των παρελθόντων συμβάντων.
 • Αναγνώριση των περιβαλλοντικών πλευρών της επιχείρησης που μπορεί να ελέγχει και να επηρεάζει.
 • Προσδιορισμός των περιβαλλοντικών πλευρών που έχουν ή μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
 • Καθιέρωση και ανασκόπηση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων και καθιέρωση προγραμμάτων για την επίτευξη αυτών.
 • Καθιέρωση επιπρόσθετων διαδικασιών που έχουν στόχο να βοηθήσουν στην αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος.
 • Εκπαίδευση προσωπικού.
 • Εφαρμογή συστήματος.
 • Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κρίνεται απαραίτητο.
 • Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης.

Τι οφέλη έχει;

Οι κύριοι λόγοι οι οποίοι ωθούν τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος ΕΝ 16001:2009 είναι:

 • Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
 • Ο αυτο-προσδιορισμός της ενεργειακής τους κατανάλωσης και της επιρροής τους στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
 • Η συμβολή της επιχείρησης στην παγκόσμια προσπάθεια για την μείωση της επιβάρυνσης του πλανήτη.
 • Η ανάπτυξη βιομηχανικής πολιτικής για τη μείωση της άσκοπης κατανάλωσης των διαθέσιμων πόρων και τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών.
 • Η ικανοποίηση μερίδας πελατών τους με περιβαλλοντική συνείδηση.
 • Η ενίσχυση της συνείδησης του προσωπικού της επιχείρησης σχετικά με την άσκοπη κατανάλωση της ενέργειας και τις επιδράσεις της στο περιβάλλον.
 • Η απόδειξη πως η επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του φαινόμενου του θερμοκηπίου.